Szanowni Państwo,


Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO
W związku z powyższą regulacją firma
ekogratis.pl Przemysław Lipka właściciel sklepuhttp://ekogratis.pl/ informuje o konieczności dostosowania Polityki Prywatności oraz Regulaminu do zasad wynikających z tego rozporządzenia.

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Lipka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ekogratis.pl Przemysław Lipka (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Portowa 16b, 44-100 Gliwice), tel: 32 308 01 01, email: info@ekogratis.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 969-138-90-56, REGON:241031442 . Firma ekogratis.pl Przemysław Lipka odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Kontakt z administratorem Państwa danych:
Adres do korespondencji:
ekogratis.pl Przemysław Lipka ul. Portowa 16b, 44-100 Gliwice
Adres e-mail: info@ekogratis.pl
Numer telefonu: +48 32 308 01 01

Cele w jakich będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

1) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą - podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO – wykonanie umowy,
• rejestracji w sklepie internetowym oraz serwisach internetowych w ramach usługi w tym: używanie czatu drift, używanie koszyka sklepu internetowego, logowanie do konta sklepu.
• realizacji i obsługi płatności internetowych (szybki przelew, karty płatnicze),uzywanie Piexla w stopce maila.

wewnętrznej realizacji zlecenia,
• dostawy towaru poprzez usługodawców (kurier, dostawa własna),
2) marketing – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora - podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora,
• dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora,
3) marketing – w przypadku Państwa zgody, - przez okres do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą - podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
• wysyłka newslettera
• wyrażenia przez klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży

rozmowy handlowe, ofertowe
4) prowadzenie ksiąg podatkowych - przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych /podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO – obowiązek prawny,
5) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń - jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora - podstawa: art. 6 ust.  1 lit. f rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora,
• dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
• również w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
6) wykonania pozostałych obowiązków prawnych, ciążących na administratorze danych osobowych – przez okres trwania obowiązku /podstawa art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO,
• dla celów rozpatrywania i realizacji zgłoszeń reklamacyjnych,
• dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych:
1) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.
2) Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3) Dobrowolna zgoda potrzebna jest głównie w przypadku wysyłania przez administratora ofert promocyjnych, newslettera lub innych czynosci reklamowych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz do korzystania z usług.
Poszczególne wymagania odnośnie zakresu danych osobowych, jest to maksymalny zakres:
1) do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (zamówienia w sklepie internetowym)
dane niezbędne do rejestracji konta: e-mail, imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, nip firmy, nr telefonu,
2) do marketingu produktów własnych w tym, zadania pytania na karcie produktu, zapisu do newslettera, formularz kontaktowy, konfiguratory – zapytanie ofertowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do obcych podmiotów w celu innym niż wymienione powyżej wykonywane na uzasadnionej podstawie prawnej – tj. do celów realizacji umowy oraz świadczenia usług elektronicznych.

1) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

2) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

3) podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4) dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

5) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

6) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Automatyczne podejmowanie decyzji.
Nie podejmujemy automatycznych decyzji na podstawie gromadzonych danych, zakładamy możliwość wykorzystania takiego rozwiązania w przyszłości po uzyskaniu Państwa zgody.

Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a w zakresie związanym z ochroną lub dochodzeniem roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Macie Państwa prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych do:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądania od administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 rozporządzenia RODO),
7) wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
W przypadku ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt e-mail: info@ekogratis.pl lub telefon: +48 32 308 01 01.